Groepaanbod.be

Gratis verzending in heel België en levering binnen de week
Garantie

Garantie op aankopen via groepaanbod.be

Geldig op aankopen na 01.04.2024

E-velox BV geeft 3 jaar garantie op haar elektrische fietsen, op voorwaarde dat uw ebike binnen de 30 dagen, na aankoop, werd geregistreerd op fixxi.be. Zoniet, dan geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.  Registreren kan hier.

Heeft u een ebike gekocht via groepaanbod.be, vóór 31.03.2024? Dan kan u hier de garantievoorwaarden van Minerva nalezen

Garantievoorwaarden E-velox BV

(Versie april 2024 voor aankopen vanaf 01.04.2024). De verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van deze versie, ligt bij E velox BV. U kan steeds een laatste versie opvragen via admin@e-velox.be

De 2-jaar wettelijke garantie voor de niet-conformiteit van producten is van toepassing op al onze fietsen.

E-VELOX geeft een commerciële garantie op basis van de onderstaande voorwaarden. Na de registratie van uw aankoop op FIXXI.BE ontvangt U een garantiecertificaat. Op het garantiecertificaat staat aangegeven op welke onderdelen je garantie hebt en hoe lang de garantieperiode is.

  

Artikel 1 Garantie:

 

1.1.  De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende fiets. 

1.2.  De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen binnen de BeNeLux.

1.3.  De garantie vervalt in de omstandigheden zoals beschreven in artikel 3,  artikel 5 en bij gebreke aan tijdige registratie zoals voorzien in artikel 1.6.

1.4.  De garantie is niet overdraagbaar.

1.5.  De verstrekte garantie door E-VELOX laat de mogelijkheid voor de koper om de dealer aan te spreken op grond van de contractuele en wettelijke bepalingen onverlet.

1.6.  Registratie van het garantiecertificaat is verplicht door de koper binnen de 1 maand na aankoopdatum via www.FIXXI.be dit is eenvoudig gemaakt door de QR code op de fiets te scannen en de aanwijzingen te volgen; wanneer de koper nalaat het garantiecertificaat te registreren binnen de 1 maand na aankoop is enkel de 2-jaar wettelijke garantie voor de niet-conformiteit van producten van toepassing.

  

Artikel 2 Garantieperiode:

 

2.1.  De garantieperiode gaat in op de dag van de aankoop van de fiets.

2.2.  Frames zonder verende voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructieproblemen of materiaalfouten op het frame en de vaste voorvork tenzij anders vermeld op het garantiecertificaat. 

2.3.  Op verende voorvorken en dempers en alle overige onderdelen geldt eenzelfde garantie op constructieproblemen of materiaalfouten van 2 jaar tenzij anders vermeld op het garantiecertificaat.

2.4.  Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- of materiaalfouten waarbij de 2-jaar wettelijke garantie voor de niet-conformiteit van producten van toepassing is. 

 

 Artikel 3 Garantie-uitsluitingen:

 

In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

3.1.     Het onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets of een gebruik dat niet in overeenstemming met de normale bestemming van de fiets, zoals voor wedstrijden en/of commerciële activiteiten.

3.2.     Onjuist gemonteerde fiets door de koper.

3.3.     Achteraf gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets zoals vermeld in de handleiding, zoals niet-erkende Minerva-onderdelen en/of accessoires, en/of de onjuiste montage ervan

3.4.     De fiets is niet conform onderhouden: minimaal 1x per jaar verplicht onderhoud bij een FIXXI Servicepunt of een erkend door FIXXI afgevaardigde technieker.

3.5.     Het niet tijdig en/of correct opladen van de batterijen. Een batterij heeft minimaal om de 3 maanden een complete laadbeurt nodig. Bij een eventuele controle kan dit uitgelezen worden.

3.6.     Niet tijdig vervangen van slijtage onderdelen zoals rem, derailleurkabels, remblokken, banden, ketting, tandwielen, … (zie slijtage onderdelen op het garantiecertificaat)

3.7.     Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht, eigenhandig aan de fiets gewerkt hebben.

3.8.     Indien het garantiecertificaat niet tijdig werd geregistreerd en/of niet kan voorgelegd worden door de koper.

3.9.     Er wordt uitdrukkelijk uitgesloten dat E-VELOX enige aansprakelijkheid draagt en/of garantie dient te verlenen door schade aan fietsen en/of onderdelen als gevolg van foutieve afstellingen spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleur set, remmen, snel-spanners van de wielen, …

3.10.  Door een ongeval d.w.z. een direct van buitenaf, plotseling mechanisch geweld of een inwerkende gebeurtenis.

3.11.  Door het verder gebruiken van de fiets ondanks de reeds vastgestelde schade en/of gebreken, wanneer dit gebruik de schade en/of gebrek verergert.

3.12.  Door ondeskundige, moedwillige of met kwade opzet verrichte handelingen of ontvreemding zoals diefstal, onbevoegd gebruik, roof of verduistering en door dieren.

3.13.  Indien er schade is ontstaan door het vervoer van de fiets, m.i.v. fietsdragers en dakrails.

3.14.  Veroorzaakte schade door storm, hagel, vorst of corrosie.  Bij bliksem, steeninslag, aardbeving, of waterinfiltratie als gevolg van brand of een explosie.

3.15.  Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

3.16.  Door militaire handelingen van welke aard ook, burgeroorlog, binnenlandse onrusten, stakingen, uitzetting, terrorisme, vandalisme, inbeslagname of andersoortig overheidsingrijpen.

  

Artikel 4 Voorwerp van de garantie:

 

4.1.  Gedurende de wettelijke garantieperiode zullen de onderdelen waarvan door E-VELOX is vastgesteld dat er sprake is van een constructiefout en/of niet-conformiteit, naar keuze van E-VELOX worden hersteld dan wel worden vergoed.

4.2.  In afwijking van de wettelijke garantieperiode geldt enkel voor bepaalde materialen of constructiefouten bij frames en voorvorken een langere garantieperiode zoals vermeld op het garantiecertificaat.

4.3.  Het arbeidsloon voor uitgevoerde herstellingen valt enkel gedurende de 2-jaar wettelijke garantieperiode voor de niet-conformiteit van producten ten laste van E-VELOX.

4.4.  Eventuele (de)montagekosten kunnen door de dealer / Servicepunt aan de koper in rekening worden gebracht, alsook eventuele kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen.

4.5.  Kosten transport van de fiets van en naar E-VELOX/FIXXI komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt. Transport kan enkel binnen de BeNeLux verzorgt worden onder garantie; buiten de BeNeLux komen deze transportkosten voor rekening van de eigenaar .  

 

 Artikel 5 Indienen van claim:

 

5.1.  Claims onder deze garantie dienen kenbaar gemaakt te worden via een on-line aanvraag op www.FIXXI.be. D.m.v. de QR code op de fiets komt u uitkomen op de meldingspagina.

5.2.  De fiets of het betreffende onderdeel dient ter inspectie aangeboden te worden – bij een FIXXI dealer / Servicepunt – welke U krijgt opgegeven na registratie van uw claim. Gelijktijdig dient het bewijs van de aankoop alsmede het aangevraagde en geregistreerde garantiecertificaat aan de dealer overhandigd te worden. Vervolgens zal FIXXI definitief beoordelen of de gemaakte claim onder de wettelijke of commerciële garantie valt.

5.3.  Vanaf het ogenblik van de vaststelling van een niet-conformiteit of constructiefout dient de koper dit te melden in toepassing van artikel 5.1. binnen een termijn van twee maanden vanaf de eerste vaststelling, bij gebreke waaraan de garantie vervalt.

5.4.  Indien de eigenaar is verhuisd of de FIXXI-dealer / Servicepunt is niet meer beschikbaar, zal FIXXI de dichtstbijzijnde dealer of Servicepunt aanduiden.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

 

6.1.  Een door E-VELOX gehonoreerde garantieclaim onder de wettelijke of commerciële voorwaarden betekent niet automatisch dat E-VELOX ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade door de koper of door derden.

6.2.  De aansprakelijkheid van E-VELOX strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van E-VELOX voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover iets voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

6.3.  De garantiedekking geldt – zonder onderscheid – niet voor deukschade, krassen, gebruikssporen of schade die hier mee door veroorzaakt wordt.

6.4.  De garantiedekking geldt niet voor schade – zonder onderscheid – die, al dan niet mee, wordt veroorzaakt aan accessoires: batterijladers, bagagedragers, e.d. met uitzondering van extra accu’s indien deze gelijktijdig met de E-bike werd aangekocht en bovendien vermeld werden op de initiële aankoopfactuur.

 

 Artikel 7 Definities E-bike:

 

De consument die een e-bike koopt via E-VELOX krijgt een samenvatting bij zijn aankoop. Instructies over hoe hij best de fiets monteert, optimaal verzorgt en hanteert. Hij zal deze strikt moeten naleven en uitvoeren bij gebreke waaraan de garantie vervalt.

7.1.  Een E-bike verwijst naar een elektrische trapondersteuning tot max 25km/u en een motor van max 250Watt vermogen.

7.2.  Bij speed pedelecs gaat de maximale trapondersteuning t.e.m. 45km/u en is het wettelijk verplicht om een helm te dragen en een specifieke verzekering met nummerplaat hiervoor aan te schaffen.

 

 Artikel 8 De slijtage onderdelen welke vermeld zijn op het garantiecertificaat primeren:

 

Voorbeelden van slijtage onderdelen: Banden, ketting, kettingbladen, freewheel, tandwielen, kabels, remsysteem en remtoebehoren, spatborden, verlichting en bijhorende batterijen, pedalen, krank stellen, kettingkast, zadel, zadelpen, stuur en stuurpen, pakdrager, pakslede en bevestiging, handvaten, versnellingen, derailleur en toebehoren, jasbeschermers, snel spanners, wielen, pikkel, anti diefstalslot, bevestigingsbouten en moeren, en de ACCU, deze zal in de loop der jaren minder krachtig zijn. Een verlies van ca. 2% per maand wordt als ‘normaal’ gezien.

Winkelwagen Sluiten