Groepaanbod.be

Gratis verzending in heel België en levering binnen de week
Garantie Minerva ebike

Garantie Minerva Elektrische fietsen

Hoeveel jaar garantie geeft Minerva op een Elektrische fiets?

Minerva biedt tot 3 jaar garantie op haar elektrische fietsen. Registreer uw uw ebike, binnen de 30 dagen na aankoop op www.servicebike.be/garantiecertificaat. U krijgt dan 1 jaar extra bovenop de 2-jaar wettelijke garantie. Op het frame van een Minerva ebike heeft u 10 jaar garantie.

Om van de uitgebreide garantie (3 jaar) te kunnen genieten, moet u uw elektrische fiets registreren. Dat kan via de website van servicebike.

Garantievoorwaarden Minerva ebikes

(opgelet: deze voorwaarden zijn geldig voor aankopen tot en met 30.09.2023. Voor de nieuwe voorwaarden verwijzen we u naar de website van Minerva www.mineva.be)

Minerva Cycling geeft een commerciële garantie op basis van de onderstaande voorwaarden. Na de registratie van uw aankoop op servicebike.be ontvangt U een garantiecertificaat. Op het garantiecertificaat staat aangegeven op welke onderdelen je garantie hebt en hoe lang de garantieperiode is.

 Artikel 1 Garantie:

 1.1.  De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Minerva-fiets. 

1.2.  De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen binnen BeNeLux.

1.3.  De garantie vervalt in de omstandigheden zoals beschreven in artikel 3,  artikel 5 en bij gebreke aan tijdige registratie zoals voorzien in artikel 1.6.

1.4.  De garantie is niet overdraagbaar.

1.5.  De verstrekte garantie door Minerva Cycling laat de mogelijkheid voor de koper om de Minerva-dealer aan te spreken op grond van de contractuele en wettelijke bepalingen onverlet.

1.6.  Registratie van het garantiecertificaat is verplicht door de koper binnen de 1 maand na aankoopdatum via www.servicebike.be/garantiecertificaat; wanneer de koper nalaat het garantiecertificaat te registreren binnen de 1 maand na aankoop is enkel de 2-jaar wettelijke garantie voor de niet-conformiteit van producten van toepassing.

 

Artikel 2 Garantieperiode:

 2.1.  De garantieperiode gaat in op de dag van de aankoop van de Minerva-fiets.

2.2.  Minerva-frames zonder verende voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructieproblemen of materiaalfouten op het frame en de vaste voorvork tenzij anders vermeld op het garantiecertificaat. 

2.3.  Op verende voorvorken en dempers en alle overige onderdelen geldt eenzelfde garantie op constructieproblemen of materiaalfouten van 2 jaar tenzij anders vermeld op het garantiecertificaat.

2.4.  Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- of materiaalfouten waarbij de 2-jaar wettelijke garantie voor de niet-conformiteit van producten van toepassing is. 

 

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen:

 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

3.1.     Het onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets of een gebruik dat niet in overeenstemming met de normale bestemming van de fiets, zoals voor wedstrijden en/of commerciële activiteiten.

3.2.     Onjuist gemonteerde fiets door de koper.

3.3.     Achteraf gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets zoals vermeld in de handleiding, zoals niet-erkende Minerva-onderdelen en/of accessoires, en/of de onjuiste montage ervan

3.4.     De fiets is niet conform onderhouden: minimaal 1x per jaar verplicht onderhoud bij een Minerva Servicepunt of een erkend Minerva Cycling afgevaardigde technieker.

3.5.     Het niet tijdig en/of correct opladen van de batterijen. Een batterij heeft minimaal om de 3 maanden een complete laadbeurt nodig. Bij een eventuele controle kan dit uitgelezen worden.

3.6. Niet tijdig vervangen van slijtage onderdelen zoals rem, derailleurkabels, remblokken, banden, ketting, tandwielen, … (zie slijtage onderdelen op het garantiecertificaat)

3.7.     Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht, eigenhandig aan de fiets gewerkt hebben.

3.8.     Indien het garantiecertificaat niet tijdig werd geregistreerd en/of niet kan voorgelegd worden door de koper.

3.9.     Er wordt uitdrukkelijk uitgesloten dat Minerva Cycling enige aansprakelijkheid draagt en/of garantie dient te verlenen door schade aan Minerva-fietsen en/of onderdelen als gevolg van foutieve afstellingen spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleur set, remmen, snel-spanners van de wielen, …

3.10.  Door een ongeval d.w.z. een direct van buitenaf, plotseling mechanisch geweld of een inwerkende gebeurtenis.

3.11.  Door het verder gebruiken van de fiets ondank de reeds vastgestelde schade en/of gebreken, wanneer dit gebruik de schade en/of gebrek verergert.

3.12.  Door ondeskundige, moedwillige of met kwade opzet verrichte handelingen of ontvreemding zoals diefstal, onbevoegd gebruik, roof of verduistering en door dieren.

3.13.  Indien er schade is ontstaan door het vervoer van de fiets, m.i.v. fietsdragers en dakrails.

3.14.  Veroorzaakte schade door storm, hagel, vorst of corrosie.  Bij bliksem, steeninslag, aardbeving, of waterinfiltratie als gevolg van brand of een explosie.

3.15.  Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

3.16.  Door militaire handelingen van welke aard ook, burgeroorlog, binnenlandse onrusten, stakingen, uitzetting, terrorisme, vandalisme, inbeslagname of andersoortig overheidsingrijpen.

 

Artikel 4 Voorwerp van de garantie:

 4.1.  Gedurende de wettelijke garantieperiode zullen de onderdelen waarvan door Minerva Cycling is vastgesteld dat er sprake is van een constructiefout en/of niet-conformiteit, naar keuze van Minerva Cycling worden hersteld dan wel worden vergoed.

4.2.  In afwijking van de wettelijke garantieperiode geldt enkel voor bepaalde materialen of constructiefouten bij frames en voorvorken een langere garantieperiode zoals vermeld op het garantiecertificaat.

4.3.  Het arbeidsloon voor uitgevoerde herstellingen valt enkel gedurende de 2-jaar wettelijke garantieperiode voor de niet-conformiteit van producten ten laste van Minerva Cycling. Eventuele (de)montagekosten kunnen door de Minerva-dealer / Minerva Servicepunt aan de koper in rekening worden gebracht, alsook eventuele kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen.

4.4.  Kosten transport van de fiets van en naar Minerva Cycling komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt. Transport kan enkel binnen de BeNeLux verzorgt worden onder garantie; buiten de BeNeLux komen deze transportkosten voor rekening van de eigenaar .  

 

Artikel 5 Indienen van claim:

 5.1.  Claims onder deze garantie dienen kenbaar gemaakt te worden via een on-line aanvraag op www.servicebike.be.

5.2.  De fiets of het betreffende onderdeel dient ter inspectie aangeboden te worden – bij een Minerva-dealer / Minerva Servicepunt – welke U krijgt opgegeven na registratie van uw claim. Gelijktijdig dient het bewijs van de aankoop alsmede het aangevraagde en geregistreerde garantiecertificaat aan de Minerva-dealer overhandigd te worden. Vervolgens zal Minerva Cycling definitief beoordelen of de gemaakte claim onder de wettelijke of commerciële garantie valt.

5.3.  Vanaf het ogenblik van de vaststelling van een niet-conformiteit of constructiefout dient de koper dit te melden in toepassing van artikel 5.1. binnen een termijn van twee maanden vanaf de eerste vaststelling, bij gebreke waaraan de garantie vervalt.

5.4.  Indien de eigenaar is verhuisd of de Minerva-dealer / Minerva Servicepunt is niet meer beschikbaar, zal Minerva Cycling de dichtstbijzijnde Minerva-dealer of Minerva Servicepunt aanduiden.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

 6.1.  Een door Minerva Cycling gehonoreerde garantieclaim onder de wettelijke of commerciële voorwaarden betekent niet automatisch dat Minerva Cycling ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade door de koper of door derden.

6.2.  De aansprakelijkheid van Minerva Cycling strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Minerva Cycling voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover iets voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

6.3.  De garantiedekking geldt – zonder onderscheid – niet voor deukschade, krassen, gebruikssporen of schade die hier mee door veroorzaakt wordt.

6.4.  De garantiedekking geldt niet voor schade – zonder onderscheid – die, al dan niet mee, wordt veroorzaakt aan accessoires: batterijladers, bagagedragers, e.d. met uitzondering van extra accu’s indien deze gelijktijdig met de E-bike werd aangekocht en bovendien vermeld werden op de initiële aankoopfactuur.

 

Artikel 7 Definities E-bike:

De consument die een e-bike koopt via Minerva Cycling krijgt een samenvatting bij zijn aankoop. Instructies over hoe hij best de fiets monteert, optimaal verzorgt en hanteert. Hij zal deze strikt moeten naleven en uitvoeren bij gebreke waaraan de garantie vervalt.

7.1.  Een E-bike verwijst naar een elektrische trapondersteuning tot max 25km/u en een motor van max 250Watt vermogen.

7.2.  Bij speed pedelecs gaat de maximale trapondersteuning t.e.m. 45km/u en is het wettelijk verplicht om een helm te dragen en een specifieke verzekering met nummerplaat hiervoor aan te schaffen.

Artikel 8 De slijtage onderdelen welke vermeld zijn op het garantiecertificaat primeren:

Voorbeelden van slijtage onderdelen: Banden, ketting, kettingbladen, freewheel, tandwielen, kabels, remsysteem en remtoebehoren, spatborden, verlichting en bijhorende batterijen, pedalen, krank stellen, kettingkast, zadel, zadelpen, stuur en stuurpen, pakdrager, pakslede en bevestiging, handvaten, versnellingen, derailleur en toebehoren, jasbeschermers, snel spanners, wielen, pikkel, anti diefstalslot, bevestigingsbouten en moeren.

Onderhoud Minerva ebikes

Om van de garantie te kunnen genieten, bent u verplicht om 1x per jaar op onderhoud te gaan.

Lees hier alles over het Minerva Bike Programma.

Bekijk alle vragen én antwoorden over ebikes in onze uitgebreide FAQ

Winkelwagen Sluiten